Kup z Twisto – płatność odroczona

REGULAMIN FORMUŁY ZAKUPOWEJ „Kup z Twisto”

(„Regulamin”)

 

Ogólne zasady

  1. Regulamin „Kup z Twisto” reguluje zasady świadczenia formuły zakupowej „Kup z Twisto” przez Twisto Polska sp. z o.o.
  2. Formuła zakupowa „Kup z Twisto” umożliwia Klientowi Sklepu Internetowego dokonanie zapłaty za zamówiony Towar dopiero po jego otrzymaniu i wypróbowaniu (np. przymierzeniu).
  3. Formuła zakupowa „Kup z Twisto” jest świadczona przez Twisto w formie Umowy Zlecenia zawieranej pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca).
  4. Z tytułu świadczenia formuły zakupowej „Kup z Twisto” Twisto pobiera Opłatę wyłącznie w sytuacji gdy Klient nie dokona na rzecz Twisto zwrotu Ceny Towaru w terminie 21 dni od dokonania zakupu. Wysokość Opłaty określa niniejszy Regulamin.
  5. Dodatkowe informacje o formule zakupowej „Kup z Twisto” dostępne są na stronie www.twisto.pl

 

Definicje

Cena Towaru – łączna cena płatna przez Klienta na rzecz Sprzedawcy, obejmująca cenę towaru powiększoną o ewentualne opłaty dodatkowe naliczane przez Sprzedawcę przy Zakupie, takie jak np.: opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe itp.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, zainteresowana dokonaniem zakupu przy wykorzystaniu formuły zakupowej „Kup z Twisto”, posiadająca stałe miejsce zamieszkania lub stały adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata – wynagrodzenie należne Twisto z tytułu wykonania Umowy Zlecenia, której wysokość jest określona w punkcie 16 niniejszego Regulaminu „Kup z Twisto” i które naliczane jest wyłącznie w sytuacji braku zwrotu przez Klienta na rzecz Twisto Ceny Towaru w terminie, określonym w punkcie 13.

Regulamin Sklepu – dokument określający zasady Zakupu oraz zasady świadczenia i korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów, w tym prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.

Sprzedawca – osoba trzecia, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług przy pomocy Sklepu Internetowego, z którą Klient zawiera Umowę Sprzedaży poprzez dokonanie Zakupu.

Sklep Internetowy – sklep internetowy www.norma.sklep.pl prowadzony przez Sprzedawcę, z którym Klient dokonuje Zakupu.

Towar – rzecz ruchoma lub usługa dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Zakupu.

Twisto – oznacza spółkę Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w ramach Zakupu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Zlecenia – umowa zlecenia w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie „Kup z Twisto” pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca) na podstawie której: (i) Klient zleca Twisto Zakup, tj. zawarcie i wykonanie w zakresie określonym niniejszym Regulaminie „Kup z Twisto” w imieniu i na rzecz Klienta Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu, (ii) Twisto świadczy usługi dodatkowe określone w niniejszym Regulaminie, to jest m.in. umożliwia Klientowi wypróbowanie towarów przed ich opłaceniem przez Klienta i ułatwia optymalizację płynności finansowej po stronie Klienta, oraz dokonuje na żądanie Klienta niektórych czynności związanych z ewentualnym zwrotem towarów lub reklamacjami, a Klient (iii) w terminach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokona zwrotu Ceny Towaru i ewentualnej zapłaty Opłaty. Umowa Zlecenia jest zawierana pomiędzy Klientem a Twisto z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia Zlecenia przez Twisto na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Zlecenia jest zawierana na czas oznaczony – zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem i Sprzedawcą.

Zamówienie Zlecenia – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Zlecenia pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca).

Zakup – zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, dotyczącej sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów i usług za zapłatą Ceny Towaru.

 

Postanowienia Ogólne

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu „Kup z Twisto” jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy Zlecenia pomiędzy Klientem a Twisto. Regulamin „Kup z Twisto” stanowi integralną część Umowy Zlecenia zawieranej między Klientem a Twisto.

2. Niniejszy Regulamin „Kup z Twisto” skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania na potrzeby dokonania Zakupu przy wykorzystaniu formuły „Kup z Twisto” wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych; oraz

b. terminowego wykonywania obowiązków wynikających z Zakupu i Umowy Zlecenia.

 

Formuła zakupowa „Kup z Twisto”

4. Formuła zakupowa „Kup z Twisto” jest usługą świadczoną przez Twisto przy pomocy Sklepu Internetowego, poprzez odpowiednią bramkę płatniczą.

5. Formuła zakupowa “Kup z Twisto” jest sposobem dokonania Zakupu, tj. zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, w tym opłacenia Ceny Towaru na rzecz Sprzedawcy.

6. Formuła zakupowa „Kup z Twisto” jest świadczona przez Twisto w formie Umowy Zlecenia zawieranej pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca).

7. W przypadku wyboru, poprzez Sklep Internetowy, formuły zakupowej „Kup z Twisto” przez Klienta (przycisk: „Kup z Twisto” lub podobny), Klient akceptuje niniejszy Regulamin „Kup z Twisto” oraz składa oświadczenie woli wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Zlecenia pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca) („Zamówienie Zlecenia”), a także dokonania Zakupu.

8. Na podstawie Zamówienia Zlecenia, Twisto dokona weryfikacji informacji na temat Klienta i zamawianych Towarów zgodnie z punktem 15 i na tej podstawie oszacuje kwotę jednorazowego limitu dostępnego w ramach danego zakupu.

9. Po zweryfikowaniu Zamówienia Zlecenia, Klient jest niezwłocznie informowany pocztą elektroniczną o:

a. potwierdzeniu przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia Zlecenia i wówczas otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy Zlecenia (akceptacja Zamówienia Zlecenia) oraz potwierdzenie warunków Umowy Zlecenia wraz z aktualnym Regulaminem „Kup z Twisto” w formie umożliwiającej jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (plik pdf); albo

b. braku możliwości przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia Zlecenia, z przyczyn wskazanych w punkcie 15 poniżej (przekroczenie limitu).

 

Umowa Zlecenia zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta informacji, o której mowa w pkt. 9.1 niniejszego Regulaminu.

10. W ramach Umowy Zlecenia, Twisto działa jako pełnomocnik Klienta i dokonuje czynności związanych z: (i) Zakupem poprzez m.in. dokonanie zapłaty Ceny Towaru, oraz (ii) na prośbę Klienta – ewentualnymi reklamacjami, wymianą lub zwrotem Towarów, a Klient, w terminie wskazanym w pkt. 13 niniejszego Regulaminu dokonuje na rzecz Twisto: (iii) zwrotu Ceny Towaru oraz – wyłącznie w przypadkach wskazanych w pkt. 16 niniejszego Regulaminu – (iv) wniesienia Opłaty

11. Na podstawie Umowy Zlecenia Twisto nie jest uprawnione ani zobowiązane do:

a. jakichkolwiek modyfikacji lub anulowania zamówienia dokonanego przez Klienta, z wyjątkiem sytuacji gdy dojdzie do odstąpienia od Umowy Zlecenia przez Twisto, w sytuacji określonej w punkcie 23 niniejszego Regulaminu;

b. transportu, dostarczenia, wysyłki ani odbioru Towarów i usług będących przedmiotem Zakupu;

c. jakichkolwiek modyfikacji warunków Zakupu, ani też odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w ramach Zakupu;

d. zwrotu Towarów i usług będących przedmiotem Zakupu, z zastrzeżeniem punktu 10 (ii) niniejszego Regulaminu;

e. reklamacji towarów i usług będących przedmiotem Zakupu, z zastrzeżeniem punktu 10 (ii) niniejszego Regulaminu.

12. Dokonanie przez Twisto zapłaty Ceny Towaru następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy Zlecenia między Klientem a Twisto.

13. Klient jest zobowiązany do zwrotu Ceny Towaru na rzecz Twisto przed upływem terminu wskazanego każdorazowo w potwierdzeniu zawarcia Umowy Zlecenia (przy czym termin ten będzie nie krótszy niż 21 dni). Dodatkowo, przed upływem wskazanego terminu, Twisto poinformuje Klienta m.in. poprzez wiadomość e-mail lub wiadomość tekstową sms, o zbliżającym się terminie zwrotu Ceny Towaru lub o jego ewentualnym przedłużeniu.

14. Formuła zakupowa „Kup z Twisto” jest dostępna wyłącznie dla Klientów, którzy mogą dokonać Zakupu zgodnie z Regulaminem Sklepu.

15. Ponadto, formuła zakupowa „Kup z Twisto” jest dostępna jedynie dla tych Klientów, którzy przeszli pozytywną weryfikację przy pomocy wewnętrznych systemów używanych przez Twisto, przy wykorzystaniu informacji powszechnie dostępnych, a także otrzymanych od Klienta oraz od Sprzedawcy, zgodnie z Regulaminem Sklepu, na który Klient wyraził zgodę. Negatywna weryfikacja może nastąpić między innymi w przypadku:

a. Przekroczenia limitu wskazanego w punkcie 8 powyżej;

b. Podania nieprawidłowych danych kontaktowych;

c. Braku możliwości zweryfikowania poprawności danych;

d. Nieopłacenia przez Klienta poprzednich wymagalnych kwot Zakupów, zakupionych również u innych Sprzedawców.

 

Opłaty należne Twisto

16. W przypadku nie dokonania zwrotu Ceny Towaru w terminie, o którym mowa w punkcie 13 niniejszego Regulaminu, Klient jest zobowiązany do wniesienia na rzecz Twisto Opłaty, naliczonej i płatnej zgodnie z następującymi zasadami:

Opóźnienie Opłata z VAT

5 dni kalendarzowych 10 PLN

10 dni kalendarzowych 20 PLN

15 dni kalendarzowych 30 PLN

20 dni kalendarzowych 40 PLN

25 dni kalendarzowych 50 PLN

30 dni kalendarzowych 50 PLN + 10% Ceny Towaru

17. Opłaty przedstawione w punkcie 16 nie sumują się, a zatem maksymalna wysokość Opłaty wynosi 50 PLN + 10% Ceny Towaru.

18. Suma opłat przedstawionych w punkcie 16 może maksymalnie wynieść 50% kwoty zakupy – w sytuacji gdy w wyniku naliczenia opłaty, suma opłat przekroczyłaby 50% kwoty zakupu, suma naliczonych opłat zostanie ograniczona do 50% kwoty zakupu i nie zostaną naliczone dalsze opłaty.

19. Dostępne metody dokonania przez Klienta płatności Ceny Towaru, jak i Opłat przedstawionych w punkcie 16 powyżej są określone każdorazowo w potwierdzeniu zawarcia Umowy Zlecenia.

 

Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy Zlecenia

20. Umowa Zlecenia pomiędzy Twisto a Klientem ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą rozwiązania, w tym odstąpienia, Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w ramach Zakupu.

21. Zasady i skutki rozwiązania, w tym odstąpienia, Umowy Sprzedaży określa Umowa Sprzedaży.

22. W razie rozwiązania Umowy Zlecenia z powodu rozwiązania Umowy Sprzedaży wszelkie rozliczenia dotyczące Zakupu (w tym zwrot Ceny Towaru) następują bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w oparciu o postanowienia Regulaminu Sklepu, oraz:

a. jeżeli Klient: (i) zwrócił Twisto Cenę Towaru w terminie o którym mowa w pkt. 13 niniejszego Regulaminu, lub (ii) Klient nie dokonał zwrotu Ceny Towaru, ale do rozwiązania Umowy Zlecenia doszło przed upływem terminu na zwrot, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego Regulaminu – wówczas Umowę Zlecenia uznaje się za rozliczoną w całości, a w szczególności Twisto nie jest zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwot Klientowi;

b. jeżeli Klient: (i) zwrócił Twisto Cenę Towaru z przekroczeniem terminu o którym mowa w pkt. 13 niniejszego Regulaminu „Kup z Twisto”, lub (ii) jeżeli Klient nie dokonał zwrotu Ceny Towaru, a do rozwiązania Umowy Zlecenia doszło po upływie terminu na zwrot, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego Regulaminu – wówczas Twisto jest uprawnione do żądania od Klienta zwrotu – w terminie 14 dni od otrzymania takiego żądania od Twisto – wyłącznie kwoty Opłaty.

23. Klient będący konsumentem poprzez akceptację Regulaminu i zawarcie Umowy Zlecenia składa żądanie dokonania zapłaty Merchantowi przez Twisto za Towar przed upływem 14 dni od dnia jej zawarcia, w konsekwencji czego konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Zlecenia.

24. Twisto ma prawo odstąpienia od Umowy Zlecenia ze skutkiem natychmiastowym jedynie w sytuacji, gdy po zawarciu Umowy Zlecenia poweźmie informacje o okolicznościach dotyczących Klienta, które miałyby lub mogłyby mieć wpływ na rezultat weryfikacji Klienta przy pomocy wewnętrznych systemów Twisto, gdyby Twisto miało wiedzę o tych okolicznościach, w momencie gdy weryfikacja ta miała miejsce.

 

Reklamacje

25. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Twisto można składać:

a. pisemnie na adres podany w punkcie 32;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:reklamacje@twisto.pl

26. Dla uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że reklamacje, o których mowa w punkcie 24 Regulaminu „Kup z Twisto”, dotyczą wyłącznie świadczenia przez Twisto formuły zakupowej „Kup z Twisto” na podstawie Umowy Zlecenia i nie dotyczą jakichkolwiek kwestii związanych z lub wynikających z Umowy Sprzedaży zawartej w ramach Zakupu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za które Twisto nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności właściwości lub wad samego Towaru, sposobu jego doręczenia, sposobu działania Sklepu Internetowego, sposobu składania zamówień, odstąpienia od Umowy Sprzedaży itp., które to kwestie, w tym odnośne reklamacje, są w całości uregulowane przez Regulamin Sklepu.

27. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (i) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (ii) żądania Klienta oraz (iii) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Twisto. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

28. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Twisto następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

 

Dane osobowe

29. Akceptując Regulamin Sklepu, Klient przyjmuje do wiadomości fakt (i) pełnienia przez Twisto funkcji administratora danych osobowych Klienta w celu analizy możliwości zaoferowania Klientowi skorzystania z formuły zakupowej „Kup z Twisto” m.in. poprzez ich weryfikację przy pomocy wewnętrznych systemów używanych przez Twisto, a także w celu wykonania Umowy Zlecenia i Umowy Sprzedaży. (ii) przekazania jego danych osobowych podmiotom powiązanym Twisto, w tym Twisto Payments a.s. i Nikita Engine s.r.o. jak również podmiotom zajmującym się windykacją. Klient otrzymuje w tym zakresie wymagane klauzule informacyjne.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

30. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Twisto do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Twisto o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Twisto na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta będącego Konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany.

31. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

Dane kontaktowe

32. We wszelkich sprawach związanych dokonaniem zakupu przy wykorzystaniu formuły zakupowej „Kup z Twisto”, Klient może kontaktować się z Twisto w następujący sposób:

a. pocztą pod adresem:

Twisto Polska

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

b. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 222 630 210,

c. za pośrednictwem e-mail: kontakt@twisto.pl

 

Postanowienia Końcowe

33. Treść Regulaminu „Kup z Twisto” jest dostępna pod adresem www.twisto.pl, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

34. Twisto zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, jednakże zmiany te nie będą mieć zastosowania do Umów Zlecenia zawartych przed dniem wejścia w życie wspomnianych zmian do Regulaminu, chyba że zmiany te będą korzystne dla Klienta.

35. Umowy Zlecenia w formule zakupowej „Kup z Twisto” zawierane są w języku polskim.