Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.norma.sklep.pl / www.normabhp.com.pl

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy NoRma, dostępny pod adresem internetowym www.norma.sklep.pl lub www.normabhp.com.pl, zwany dalej „Sklep” prowadzony jest przez firmę NORMA RAFAŁ GROMEK, z siedzibą w Strykowie przy ul. Piłsudskiego 10, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7262439634, REGON 381279886.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – Klientem a Sprzedawcą.
 4. Złożenie zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

 

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – właściciel Sklepu, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NORMA RAFAŁ GROMEK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7262439634, REGON 381279886.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu (Konsument i Przedsiębiorca).
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.norma.sklep.pl.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie po wprowadzeniu przez niego adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz/rzeczy ruchoma/usługa/usługi, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 16. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 95-010 Stryków, ul. Piłsudskiego 10
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@norma.sklep.pl lub sklep@normabhp.com.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 787-528-399
 4. Nr rachunku bankowego Sprzedawcy: ING Bank Śląski S.A., nr rachunku 83 1050 1461 1000 0097 0590 6411.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-17.

 

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

 1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w witrynie internetowej www.norma.sklep.pl lub www.normabhp.com.pl
 2. Informacje na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta („szybkie zakupy”).
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Wszystkie elementy listy produktów, takie jak cena, zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (adres e-mail) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia składane mogą być:

a) poprzez stronę internetową www.norma.sklep.pl – całodobowo,

b) pocztą elektroniczną korzystając np. z formularza kontaktowego – całodobowo.

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zarejestrować się (założyć Konto) i zalogować do Sklepu lub skorzystać z opcji „szybkie zakup” bez obowiązku zakładania Konta w Sklepie. Wypełnić Formularz zamówienia. Rejestracja jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.

b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać sposób dostawy,

d) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie,

e) potwierdzić zamówienie.

4. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko/ Firma i NIP, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

5. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie wszystkich pól w formularzu zamówienia oraz podanie informacji niezbędnych do wysyłki towaru.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących form dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przesyłka pocztowa lub przesyłka pocztowa pobraniowa,

b) Przesyłka kurierska lub przesyłka kurierska pobraniowa,

c) Dostawa na terenie miasta Łódź, Zgierz, Stryków przez sklep NORMA.

d) odbiór osobisty

2. Klient może skorzystać z następujących form płatności:

a) Gotówką – płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki

b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy (rachunek bankowy Sprzedawcy: ING Bank Śląski S.A., nr rachunku 83 1050 1461 1000 0097 0590 6411)

c) Szybka płatność internetowa za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych online „imoje” lub DotPay.

d) Płatność przy wykorzystaniu formuły zakupowej imoje „Kup z Twisto”.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line „imoje” jest ING Bank Śląski S.A.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – natychmiast po złożeniu zamówienia,

b) w przypadku zamówień płatnych przelewem za pośrednictwem szybkich płatności internetowych – natychmiast po złożeniu zamówienia, zaś wysyłka towaru następuje natychmiast po tym, jak na wskazanym koncie Sklepu zostanie zaksięgowana kwota należności za zamówiony towar,

c) w przypadku zamówień płatnych przy wykorzystaniu formuły zakupowej „Kup z Twisto” – natychmiast po złożeniu zamówienia.

 1. W przypadku zamówień nietypowych (np. dodatkowe nadruki/hafty) czas realizacji może się wydłużyć. W każdym takim wypadku Klienci informowani są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Obsługa Sklepu dokłada starań, aby każde zamówienie Klienta było realizowane w możliwie najkrótszym czasie.
 2. Na całkowity koszt wysyłki składa się wartość zamówionych produktów oraz opłata za dostarczenie paczki przez firmę kurierską lub pocztową.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem tradycyjnym – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności elektronicznych – Klient obowiązany jest do dokonania płatności zgodnie z wybraną przez siebie formą (przelew on-line, kartą, BLIK);
 6. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
 7. płatności przy wykorzystaniu formuły zakupowej „Kup z TWISTO” – Klient obowiązany jest do dokonania płatności zgodnie z Regulaminem formuły zakupowej „Kup z TWISTO”.
 8. Dostawa zamówionego Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (opłata za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) jest wskazywana Klientowi na stronach Sklepu w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin (dotyczy Zamówień specjalnych tj. produktów z nadrukami, sprowadzanych specjalnie dla Klienta). W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy (jeśli takie wystąpią), terminem dostawy jest najdłuższy podany termin po skompletowaniu całego zamówienia.
 10. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 12. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 13. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 14. Klient będąc poinformowany mailem lub telefonicznie o wysyłce przesyłki, ma obowiązek odebrania przesyłki wysłanej na wskazany przez niego adres. Klient ma obowiązek zadbania, aby w terminie realizacji zamówienia pod wskazanym adresem była obecna osoba, upoważniona do odbioru przesyłki. W przypadku przesyłki opłaconej z góry przelewem, gdy przedstawiciel firmy kurierskiej nie mógł dostarczyć przesyłki z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient, zostanie ona zwrócona do sklepu. W takiej sytuacji Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Sprzedający zwróci zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty przesyłki zwrotnej, którymi został obciążony przez firmę kurierską.
 15. Sklep dokłada wszelkich starań, aby wysyłany towar został odpowiednio przygotowany do wysyłki oraz dostarczony do firmy świadczącej usługi transportu w określonym terminie.
 16. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy i opóźnienia w płatnościach wynikających ze strony Klienta. W przypadku płatności na konto bankowe brak identyfikacji nadawcy przelewu z odpowiednim nr zamówienia może wydłużyć termin wysyłki towaru.
 17. Z przyczyn niezależnych Sklep może dodatkowo wydłużyć czas realizacji zamówienia. Firma zastrzega sobie również prawo do odmowy wysyłki towaru za pobraniem w przypadku, w którym wiarygodność klienta wzbudza niepewność wśród pracowników sklepu.
 18. Od momentu wysłania zamówienia odpowiedzialność za dalsze losy paczki ponosi spedytor. Klient zobowiązany jest do otwarcia przesyłki w obecności kuriera/kierowcy w momencie jej przyjęcia, w celu sprawdzenia zgodności zawartości przesyłki (ewentualne kradzieże) oraz wykluczenia ewentualnych uszkodzeń w transporcie.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Przykładowy wzór formularza znajduje się w zakładce „Formularze do pobrania”.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy, Klient dokona zwrotu towaru na własny koszt – dane adresowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Sklep Norma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży zwrotowi podlegają również koszty przesyłki pierwotnej.
 9. Skutki odstąpienia od Umowy:
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 12. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona za pomocą przelewu bankowego, wskazanego przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 15. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 16. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

18. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę sprzedaży z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku gdy: sposób korzystania ze Sklepu jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu, lub Sprzedawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, lub w przypadku gdy Sprzedawca uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta. Inne przypadki, gdy Sprzedawca może wypowiedzieć umowę to przypadki, gdy Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, lub w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.

19. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

§ 11

Reklamacja, zwroty i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Wzory formularzy zwrotu/wymiany/reklamacji znajdują się w zakładce „Formularze do pobrania”.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sklepu podany w § 3 niniejszego Regulaminu na własny koszt. Sklep Norma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Zwrotowi podlegają jedynie towary nieuszkodzone, które nie noszą śladów użytkowania oraz zawierają oryginalne opakowanie.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 9. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto bankowe, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 10. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Akceptując Regulamin Sklepu, Klient przyjmuje do wiadomości fakt pełnienia przez Sprzedawcę funkcji administratora danych osobowych w celu wykonania Umowy Sprzedaży.
 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników (Klientów) w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu określone zostały w Polityce Prywatności.

 

§ 14

Opinie w Sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie internetowym wysyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie internetowym Sprzedawcy
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.norma.sklep.pl. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.

3. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR. Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR) dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.